Dohoda_o_vykonani_prace_l.pdf
Dohoda - aktivačná činnosť.pdf


Zmluva_57_2011_hu_katastralny.pdf
Zmluva_o_dielo_l.pdf
Zmluva_o_dodavke_plynu.pdf
Zmluva_o_najme_nebyt_priestorov_l_2010.pdf
Zmluva_o_najme_nebyt_priestorov_3_2011.pdf
Zmluva_o_najme_nebyt_priestorov_4_2011.pdf
Zmluva_o_najme_nebyt_priestorov_5_2011.pdfZmluva_uvsr_97_2012.pdf
Zmluva_uvsr_1762_2011.pdf
Zmluva o dielo A12/42/03/12.pdf
Dodatok k zmluve A12/42/03/12

Zmluva s CVČ - 2013

Zmluva s CVČ - 2014

Zmluva č. 522-11-1982/2014
Geodeticjý a kartografický ústav Bratislava


Zmluva o dialo č. 01/05/2014 - MŠ Koškovce 50 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Dohoda uzatvorená s ÚPSVaR Humenné -  o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Zmluva s Enviromentálnym fondom

Zmluva s dodavatelom stavby a dodatok k zmluve


Zmluva č. 504/2014/ODDR o poskytnutí dotácie

Nájomná zmluva - Stacionár, n.o.

Mandátna zmluva . požiarnici

Mandátna zmluva

Dodatok k mandátnej zmluve

Zmluva s úradom práce §12

Zmluva s úradom práce §10

Zateplenie Zdravotného strediska Koškovce

Úprava parkoviska pred Zdravotným strediskom

Dodatok č. 3 - Spoločný obecný úrad

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/5/2015

Dohoda č. 15/35/50J/19 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č. 44/2015/54-VZ o poskytnutí finančmého príspevku na podporu vytvárania prec. miest

Zmluva s Enviromentálnym fondom - dotácia na ČOV

Zmluva o úverovom účte
     3.9.2015
Zluva o úvere  č. 41/003/15  -  Municipálny úver - Univerzál

Zmluva o dielo č. Z201525189_Z - oprava prístupového chodníka  /2015/

Dohoda ÚP  Šanca na zamestnanie /2015/

Kúpna zmluva

Dohoda §10

Dohoda §12

Dohoda č. 13/2016 o poskytnutí fin. Príspevku...    23.2.2016

Zmluva o poskytnutí služieb WebGIS mini          2016

Zmluva Helos - o poskytovaní služieb ver. Obstarávania    2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania   2016

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.

DOHODA č. 16/35/50J/12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti   27.5.2016

Dohoda č.46/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. Miesta...   ÚPSVaR   5.10.2016

Zmluva o termínovanom úvere č. 41/002/16  - Prima Banka  21.10.2016

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 41/002/16  21.10.2016

Dohoda o ukončení nájmu - Ján Jenčík Zámočníctvo 15.11.2016

Licenčná zmluva - GEODETICCA, s.r.o.   15.11.2016

Zmluva o nájme - cintorín  1.11.2016

Zmluva o nájme - Dom nádeje    1.11.2016

Zmluva o dielo  -  Denný stacionár   10.11.2016

Zmluva o bežnom účte - PrimaBanka     21.12.2016

_________________________________________________________________

2017

Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2017 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb                             17.1.2017

Mandátna zmluva - I & Z Tender, s.r.o.     20.1.2017

Zmluva o dielo - ENAU s.r.o.                    25.1.2017

Zmuva o dielo - MOAD, s.r.o. - Smernica   17.3.2017

Zmluva č. 01 - 2017 o vykonaní diela - Ing. R. Kucko    20.3.2017

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
- Východoslovenská distribučná, a.s. -
       6.4.2017

Zmluva na výkon DDD služby - KA-LUX s.r.o. 

Zmluva o dielo 003/2017 - Rastislav Mucha RAMSTAV   16.5.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY/23/2017 z Nadačného fondu - Nadácia SPP               29.5.2017

Zmluva č. 410/2017/OK o poskytnutí dotácie       27.07.2017

Zmluva o dielo - BELLIMPEX s.r.o. - merač rýchlosti      01.08.2017

Zmluva o úvere č. 41/003/15 - Municipálny úver - Univerzál   18.8.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02946 - Fond na podporu umenia                                                        18.9.2017

Zmluva - Ateliér-m spol s.r.o                                    17.10.2017

Zmluva_o dielo - vypracovanie žiadosti o dotáciu         20.10.2017


Zmluva - ProWire s.r.o                                           20.10.2017

Zmluva - Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o           2.11.2017

Zmluva - HLBuild s.r.o                                            21.11.2017

Zmluva - Ferstav, spol. S.r.o                                   23.11.2017

Dohoda uzatvorená s úradom práve a obcou Koškovce            5.12.2017

Dohoda ÚPSVaR - vykonávanie menších obecných služieb     11.12.2017  

________________________________________________________________

2018


Dohoda č. 18/35/50J/7 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti...                        02.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby...  9.2.2018

Zamestnávateľská zmluva - NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.    21.03.2018

Zmluva ČOV - Technológia - Dodatok 1 - Prístrojové vybavenie technologickej budovy  19.4.2018

Zmluva ČOV - Stavebná časť - Dodatok 3 - k zmluve o dielo č. 01/04/2014 - 19.4.2018

Zmluva o spracúvaní údajov - GEODETICCA, s.r.o., Košice - IČO: 36572161   18.7.2018

Zmluva č. 128272 08U01 - Enviromentálny fond, Bratislava, IČO: 30796491    18.7.2018

Prima Banka Slovensko, a.s. - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 41/029/18
30.08.2018

MAGNA ENERGIA a.s. - Zmluva o dodávke plynu P3017/2018
30.08.2018

Zmluva č. 3/2018 - BMS Bojanský, s.r.o.  31.08.2018


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku   19.9.2018


Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu   25.9.2018


Zmluva o dielo - FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.  11.10.2018


Dohoda § 10 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné  25.10.2018


Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s.   5.11.2018


ZMLUVY

2014
2015
2016

2017
2018