© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 16.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 00323179
DIČ: 2021232697
IBAN: SK24 5600 0000 0042 5164 4001
Prima banka a. s. Humenné
Obchodné meno:
Obec Koškovce
Sídlo: Koškovce 11
067 12 Koškovce
Výpožičný čas pre obecnú knižnicu:
Pondelok
Streda:

Štvrtok
13.00 - 14.30
10.00 - 11.00 a 13.30 - 16.00
13.00 - 14.30
Zodp.: Miroslava Danková
Adresa:Telefón:
E-mail:

Starosta obce:


Zástupca starostu:


Poslanci:


Kontrolór obce:

Administratívna
pracovníčka:

Matrika:


Obecná knižnica:


Denný stacionár:
Obec Koškovce 
Koškovce 11 
067 12 Koškovce

057/ 77 97 128
podatelna@koskovce.sk

Ing. Vladimír BABIČ
Tel.: 0915 916 660

Anton TIMÁK
Poverenie na zastupovanie

Peter BACHURA
Mgr. Marcel CIKLAMINY
Ing. Michal GAJDOŠ
Peter JENČÍK
Adriana KOČANOVÁ


Ing. Jozef Gajdoš

Bc. Iveta KONTUĽOVÁ
Tel. 057/ 77 97 128

Oľga JENČÍKOVÁ
Tel.: 057/ 77 97 349

Bc. Miroslava DANKOVÁ
Tel. 057/ 77 97 128

PhDr. Martina PANOCOVÁ
Tel.: 0901 709 914starosta@koskovce.sk


anton.timak@koskovce.sk


peter.bachura@koskovce.sk
marcel.ciklaminy@koskovce.sk
michal.gajdos@koskovce.sk
peter.jencik@koskovce.sk
adriana.kocanova@koskovce.sk


hlavny.kontrolor@koskovce.sk

podatelna@koskovce.sk


matrika@koskovce.sk


obecna.kniznica@koskovce.sk


denny.stacionar@koskovce.sk
Samospráva