Oznamy, výzvy ...
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín   20.02.2020

Vzor - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Vzor - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie


Rozhodnutie žiadosti o nenávratný fin. príspevok


Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu.


Prijímanie dieťaťa do MŠ   26.2.2019


Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín  19.2.2019


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2018  - 19.2.2019

Súhrnná správa 4.2018   -   17.1.2019

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín  -  28.11.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky - Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska   - 24.10.2018


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín BMS    --   21.9.2018


Rozhodnutie - výrub drevín  -  24.4.2018


Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie  stromov... 09.02.2018


Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín - Obec Hrabovec nad Laborcom  07.02.2018


Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Koškovce    25.01.2018


Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Hrabovec n/L    13.12.2017


Výzva na predloženie ponuky - Dom smútku ... ... 13.11.2017


Výzva na predkladanie ponúk - Športový areál Koškovce      .... 6.11.2017
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - Športový areál Koškovce
Zmluva o dielo č. ....... /2017 - Športový areál KoškovceVerejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko            ..... 21.07.2017

Evidencia psov obce Koškovce k 27.3.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor... 22.2.2017

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 14.11.2016

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Verejné zhromaždenie 29-11-2015


Výzva na predkladanie ponúk - Obecný kamerový systém Koškovce - 13.1.2016


Výzva na predkladanie ponúk - Podpora voľnočasových aktivít mládeže mikroregiónu KoškovcePrehľad činností starostu obce Dušana Ciklaminyho
a poslancov Obecného zastupiteľstva v Koškovciach
za volebné obdobie 2011 – 2014


INTERNÁ SMERNICA č. 1/2014
IS – 1 Tvorba a použitie sociálneho fondu


PODPISOVÝ PORIADOK OBCE KOŠKOVCE

ZÁVÄZNÝ PORIADOK VYBAVOVANIA PETÍCIÍ OBCOU KOŠKOVCE

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
OBCOU KOŠKOVCE