O škole

ZŠ v Koškovciach navštevujú žiaci jedenástich obcí: Koškovce, Hankovce, Dedačov, Zbudské Dlhé, Rokytov pri Humennom, Hrabovec nad Laborcom, Slovenské Krivé, Jabloň, Ľubiša, Zbojné a Svetlice.
V škole pracujú dve oddelenia školského klubu detí s hudobno-pohybovým a športovým zameraním. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje nadanie, zručnosti a vedomosti v rôznych nepoviných predmetoch a 40-tich záujmových krúžkoch, napr.: výtvarné spracovanie materiálu, športovo-pohybové hry a záujmových krúžkoch: matematickom, chemickom, tanečnom, dramatickom, basketbalovom, či krúžkoch cudzích jazykov, alebo mladý ochránca prírody.
Naši žiaci sa úspešne zúčastňujú rôznych školských, okresných, krajských a dokonca aj celoslovenských súťaží z ktorých si prinášajú hodnotné ocenenia. Takto reprezentujú celý okres Humenné, ale aj Prešovský kraj.

Súčasnosť ZŠ Koškovce
Základná škola Koškovce bola prvou vidieckou školou, ktorá spolu s tromi humenskými školami nadobudla 1.1.1998 právnu subjektivitu. Bol to v tom čase odvážny krok, ktorý so sebou priniesol veľkú zodpovednosť a mnoho nových povinností. Pomohol však vyriešiť veľký problém stabilizácie pedagogického zboru. Správny výber kvalifikovaných a zodpovedných mladých učiteľov sa ukázal ako prínos pre školu a jej výchovno – vzdelávací systém.
1.7.2002 sa zriaďovateľom školy po Okresnom úrade v Humennom stala obec Koškovce, ktorá 1.1.2003 pričlenila k základnej škole i materskú školu. Od tohto dátumu vystupuje škola pod názvom Základná škola s materskou školou Koškovce.
V posledných rokoch došlo na tunajšej škole k značnej stabilizácii učiteľského zboru a zároveň aj k rastu odbornej a pedagogickej úrovne. Prakticky každý predmet je vyučovaný erudovanými učiteľmi, ktorí sa stále snažia zvyšovať svoju predmetovú odbornosť a pedagogický prístup nielen k žiakom, ale aj k rodičom. Dôležité je to najmä pri kontaktoch s rómskou komunitou, ktorej deti tvoria značnú časť žiactva tunajšej školy.
Prevažná väčšina žiakov ZŠ Koškovce úspešne absolvuje prijímacie skúšky na SŠ a SOU, ktoré v hojnom počte navštevuje nielen v rámci okresu, ale aj kraja. Mnohí ukončili vysokoškolské vzdelanie a úspešné pracujú v rôznych odvetviach hospodárstva, vedy, umenia, zdravotníctva, alebo aj samotného školstva.
Sprístupnením širokospektrálnych informácií modernou elektronickou formou (internet) stúpne nielen záujem, ale aj kvalita poznania u našich učiteľov a žiakov. To nie je len naše prianie, ale súčasnosť a blízka realita.