Dokumenty obce

Všeobecné záväzné nariadenia obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koškovce


Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce


Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu stromov
Odporúčania pre občanov
v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami


Povodne
Požiar
Víchrica
NHCL
NBL
NRL
DNN
Bomba, trhavina
Zásielka
Streľba
Zvery
Zemetrasenie
Signály
Evakuácia
Evakuácia - batožina
PIO
Teroristický útok
Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare...

Číslo VZN Názov Účinnosť od
4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 01.09.2020
3/2020 prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce 15.06.2020
2/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 09.06.2020
1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Koškovce 31.03.2020
Zrušené
VZN č. 3/2020
6/2019 o určení školského obvodu 01.01.2020
5/2019 poplatok odpady 01.01.2020
4/2019 o príspevku v školskom klube detí 01.01.2020
3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
01.01.2020
2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 01.09.2019
Zrušené
VZN č. 2/2020
1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 01.04.2019
Zrušené
VZN č. 2/2019
3/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce 12.11.2018
Zrušené
VZN č. 3/2020
2/2018 o vyhradení miest a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Koškovce 28.08.2018
1/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 01.03.2018
Zrušené
VZN č. 1/2019
5/2017 ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 01.01.2018
Zrušené
VZN č. 3/2019
4/2017 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 01.01.2018
Zrušené
VZN č. 5/2019
3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 01.01.2018
2/2017 ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 15.10.2017
Zrušené
VZN č. 5/2017
1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 13.03.2017
Zrušené
VZN č. 1/2018
9/2016 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 01.01.2017
Zrušené
VZN č. 5/2019
8/2016 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce 01.01.2017
Zrušené
VZN č. 3/2018
7/2016 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Koškovce 01.01.2017
zrušené VZN č. 6/2019
6/2016 o rozsahu povinností  pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území obce Koškovce 01.01.2017
5/2016 o používaní miestnych komunikácií na území obce Koškovce 01.01.2017
4/2016 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Koškovce 01.01.2017
3/2016 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Koškovce 01.01.2017
2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 09.07.2016
Zrušené
VZN č. 3/2019
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 09.07.2016
7/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Koškovce 01.01.2016
6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 01.01.2016
Zrušené
VZN č. 1/2017
5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Koškovce 01.01.2016
Zrušené
VZN č. 4/2019
4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 01.01.2016
3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce 01.01.2016
Zrušené
VZN č. 5/2019
2/2015 o miestnych daniach na území obce Koškovce 01.01.2016
Zmenené
VZN č. 3/2016
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o držanie psov a kosení pozemkov v obci Koškovce 01.01.2015
Zrušené
VZN č. 2/2015
1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o držanie psov a kosení pozemkov v obci Koškovce 01.01.2014
Zrušené
VZN č. 1/2015
4/2013 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 13.9.2013
Zrušené
VZN č. 2/2018
3/2013 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2014
2/2013

Príloha 1
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Koškovce 01.01.2013
1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o držanie psov a kosení pozemkov v obci Koškovce 01.01.2013,
Zrušené
VZN č. 1/2014